banner
portfolio

Ruská:
Za Rurika a jeho nástupců byla jen jedna Rus - Kyjevská, od moře k moři. Ale příliš mnoho synů v rodě Rurikovců přivedlo zemi do záhuby. Místo jediného vládce přišly stovky malých knížátek vedoucích mezi sebou neustálé války. Tehdy se na východě objevil nepřítel. Tataři se přihnali jako bouře a bylo jich jako hvězd na nebi. Tak hospodin ztrestal nás pravověrné křesťany za naši nejednotnost a pýchu. Jen sever v čele s Novgorodskou republikou zůstává nezávislý. Příliš silný Novgorod však vadí jeho menším spojencům. A tak i vlastní člověk zradí. K novgorodské zemi lačně hledí tatarský vojevůdce Batú, a žene se Evropou jako smršť. Kdyby z jara nerozmokly stepi, takže jeho vojsko nemohlo přes bažiny dál postupovat, podmanil by si sever jako zbytek Rusi. On to ví a víme to i my. Z druhé strany nás však čeká horší nepřítel. Západním rytířům už nestačily křižácké války ve Svaté zemi, na Pyrenejském poloostrově a jinde. Obrátili se i na sever k Baltu. Němci, Švédové, Dánové, Češi a řády Německých a Mečových rytířů vedli války proti pohanům. Ale nyní tito latinští kacíři lačně hledí i na naše bohatství a chtějí nám vzít naši pravou víru!

Švédská:
Švédsko dnes opět sílí. S požehnáním jeho svatosti papeže Jiřího IX. opět získáme svá stará území ve Finsku a na Rusi. Copak už Erik IX. nedobyl Finsko a nepřivedl tamní kmeny k pravé víře? Dnes však opět zdivočeli a modlí se ke svým démonůn, které drze nazývají bohy. Copak je jiný Bůh než jediný? Ale ti počají. Teď je načase dívat se k Rusi. Copak Rurik nebyl Švéd? Vládl celé Rusi! I dnes bychom jí měli vládnout a přivést tamní lid od jeho byzantského kacířství k pravé latinské víře! Slyšte muži, Bůh to chce! S našimi spojenci z rytířských řádů dobyjeme tyto země, přivedeme je k pravé víře a nastolíme království boží na zemi!